info@famchopo.sk

KONVIČKA hnojivo na balkónové rastliny 1000ml

  • Kód produktu: 3214
  • Dostupnosť: Informujte sa e-mailom
  • 3,35 EUR

  • Bez DPH: 2,79 EUR

Obsahuje dusík, fosfor, draslík a mikroprvky vo forme chelátu s EDTA pre rýchly príjem živín. Týmto svojím špecifickým zložením zabezpečuje komplexnú výživu pre balkónové rastliny. Zlepšuje účinok rastlinných enzýmov, podporuje tvorbu koreňového systému, dobrý rast, bohatú a intenzívnu tvorbu nových kvetov a udržuje výborný zdravotný stav. Takto hnojené rastliny ľahšie znášajú tepelné stresy.


Hnojivo ES – Označenie typu: Roztok hnojív NPK 8–6–7 s mikroživinami. Bez chloridov.

N – pre správny rast rastlín

P – podpora tvorby kvetov a metabolizmu

K – efektívnejší príjem a výdaj vody

Mo – pre správny tvar listov

B – podpora kvitnutia a zlepšený príjem ostatných živín

Cu – zdravé listy a lepší metabolizmus

Fe – pre zelené listy s dostatkom chlorofylu

Mn – zlepšuje dýchanie a fotosyntézu listov

Zn – pre vývoj púčikov a vyrovnaný rast


Rozsah a spôsob použitia

Hnojivo sa používa vo forme zálievky ku koreňom. Pred použitím obsah fľaše dôkladne pretraste. Roztok hnojiva pripravte zmiešaním 7,5 ml hnojiva s 2 litrami vody (podľa odmerky na fľaši). Roztok hnojiva aplikujeme na vlhký povrch substrátu alebo zeminy. Rastliny hnojíme 1 – 2 × za 14 dní v čase vegetácie (marec – október).

Podmienky skladovania

Skladujte pri teplote +5°C až +35°C, na čistom, suchom, dobre vetranom mieste, oddelene od potravín, nápojov, krmív a len v pôvodných obaloch. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.


Likvidácia

P501 Zneškodnite obsah/nádobu v mieste zberu nebezpečného odpadu. Dátum spotreby: 5 rokov od dátumu výroby pri skladovaní v pôvodných obaloch. Dátum výroby = číslo výrobnej šarže.


Pokyny pre BOZP

H290 Môže byť korozívna pre kovy. H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P301+P330+P331 PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou/sprchou. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. EUH071 Žieravé pre dýchacie cesty. Obsahuje: kyselina dusičná 60%; hydroxid draselný. Neobsahuje látky klasifikované ako PBT alebo vPvB.


Pre viac informácií: https://konvicka.sk/produkt/hnojivo-na-balkonove-rastliny-1000ml/

Napísať hodnotenie

Prosím, prihláste sa alebo sa registrujte, ak chcete hodnotiť

Súvisiace produkty

KONVIČKA hnojivo na orchidey a bromélie 250ml

KONVIČKA hnojivo na orchidey a bromélie 250ml

Obsahuje dusík, fosfor, draslík a mikroprvky vo forme chelát..

1,65 EUR Bez DPH: 1,38 EUR

KONVIČKA hnojivo na balkónové rastliny 500ml

KONVIČKA hnojivo na balkónové rastliny 500ml

Obsahuje dusík, fosfor, draslík a mikroprvky vo forme chelát..

2,35 EUR Bez DPH: 1,96 EUR

KONVIČKA hnojivo na izbové rastliny listové 500ml

KONVIČKA hnojivo na izbové rastliny listové 500ml

Obsahuje dusík, fosfor, draslík a mikroprvky vo forme chelát..

2,35 EUR Bez DPH: 1,96 EUR

KONVIČKA hnojivo na izbové rastliny kvitnúce 500ml

KONVIČKA hnojivo na izbové rastliny kvitnúce 500ml

Obsahuje dusík, fosfor, draslík a mikroprvky vo forme chelát..

2,35 EUR Bez DPH: 1,96 EUR

Štítky: hnojivo konvička