Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky


Podmienky nákupu v internetovom obchode FAMCHOPO

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov
Tieto podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti spoločnosti FAMCHOPO s.r.o., so sídlom Klubina 130, 023 04 Stará Bystrica, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline v odd. Sro, vo vložke 59581/L,IČO: 47332212, IČ DPH:SK2023815838 , (ďalej len predávajúci),tel: 0902 898 318 , e-mail:  famchopo@gmail.com a kupujúcich v obchodných vzťahoch uzatvorených prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie.
Kupujúcim sa rozumie v obchode zaregistrovaná fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom FAMCHOPO.
Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky internetového obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom internetového obchodu.


2. Objednávka a uzatvorenie zmluvy
Objednávky prijaté prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, www.famchopo.sk sú pre obe zmluvné strany záväzné. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito nákupnými a reklamačnými podmienkami. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácii alebo pri realizácii objednávky zo strany kupujúceho zákazníka a jej prijatím na strane predávajúceho.


3. Dodacie podmienky
Predávajúci sa zaväzuje:
Dodať kupujúcemu druh tovaru a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
Dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.
Pri objednávke viacerých produktov odoslať tovar naraz, avšak ak na niektorý z výrobkov je dlhšia doba dodania a objednávka bude vybavovaná postupne, tovar na sklade najprv a potom objednaný tovar. V tomto prípade Vám budú expedičné náklady účtované za každú dodávku osobitne. 
Predávajúci nezodpovedá za:
Oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravnou spoločnosťou.
Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
Za poškodenie zásielky zavinené prepravnou spoločnosťou.


Kupujúci sa zaväzuje:
Objednaný tovar prevziať a skontrolovať neporušenosť obalov. Zaplatiť za tovar v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky) a neuplatní v stanovenej lehote právo na odstúpenie od zmluvy, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.


4. Dodacie lehoty
Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Priemerná doba expedície nášho tovaru sa pohybuje v rozmedzí 3-14 dní. Pri tovare ktorý nie je skladom Vás vopred upozorníme e mailom alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty Vášho tovaru.


5. Náklady na dodanie tovaru a platobné podmienky
 Platba pri osobnom prevzatí – kupujúci uhrádza tovar priamo predávajúcemu v hotovosti v kamennej predajni v Klubine č.174  (objednávku je potrebné poslať aspoň 2 dni pred plánovaným vyzdvihnutím tovaru v kamennej predajni).Poštovné a balné sa pripočítané poštovné  pri sčítaní tovaru vo Vašej objednávke .
Celková hmotnosť objednávky              cena dopravy s DPH (€)
 do 20 kg   vrátane           5,- €
 do 30 kg   vrátane           7,50 €
do 50 kg   vrátane            9,- €
Zásielka nad 50kg (za každý započatý kg nad 50 kg)   1,-
Cena za dobierku               1,- €
Cena za platobný príkaz   0,- €
Cena za paletový predaj   v riešení  !
Predávajúci je oprávnený odoprieť dodať tovar kupujúcemu, a to až do úplného zaplatenia celej kúpnej ceny. V prípade, ak celá kúpna cena nebude zaplatená riadne a včas, má predávajúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Ak zákazník, pri platbe pred prevzatím tovaru, neuhradí objednaný tovar do 7 dní od potvrdenia objednávky, predávajúci ma právo zrušiť rezerváciu tovaru pre kupujúceho a označiť objednávku za neplatnú. Zároveň zaniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.
Kupujúci má možnosť vyzdvihnúť si tovar osobne v prevádzke FAMCHOPO s.r.o., Klubina č.174 ,      023 04 Stará  Bystrica. Túto možnosť je potrebné telefonicky konzultovať s predávajúcim pred odoslaním objednávky.6. Ceny tovaru
Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Všetky ceny sú vrátane 20% dane z pridanej hodnoty (DPH). V cene tovaru nie sú započítané expedičné náklady. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke a dodací list.


7. Platobné podmienky
Zákazník za tovar zaplatí na základe predfaktúry na náš účet alebo plnú sumu pri preberaní dobierky doručovateľovi zásielky. Uvedené ceny platia pre Slovenskú republiku.
Pri objednávke do zahraničia je doručenie tovaru vypočítané individuálne podľa hmotnosti zásielky a štátu, do ktorého zásielku posielame.


8. Nákup bez rizika
Za podmienok uvedených v ust. § 7 zákona 102/2014 Z.z., možno od zmluvy odstúpiť. Tovar zakúpený v našom internetovom obchode je možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 14 kalendárnych dní od jeho prevzatia. Tovar je potrebné vrátiť na adresu prevádzky FAMCHOPO s.r.o., Klubina č.174,  023 04 Stará Bystrica ,v pôvodnom a neporušenom obale . Pri odstúpení spotrebiteľa od zmluvy bude spotrebiteľovi v lehote najneskôr do 14 dní od odstúpenia zmluvy vrátená zaplatená kúpna cena, mimo nákladov na vrátenie tovaru predávajúcemu. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby predtým ako mu je tovar doručený, alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.
Predávajúci si vyhradzuje v nevyhnutnom prípade právo na zmenu darčeka (ak je tento súčasťou kampane). Darček je naše poďakovanie za prejavenú dôveru, pokiaľ sa rozhodnete ponechať si objednaný tovar. Vlastnícke práva na tento bezplatný darček prechádzajú na Vás uplynutím posledného dňa, v ktorom je možno výrobok vrátiť. V prípade vrátenia výrobku z Vašej strany Vám na bezplatný darček nevzniká nárok.


9. Záručná doba
Záručná doba je 24 mesiacov, ak nie je v priloženom návode vyznačená záručná doba dlhšia. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru.
Nevzťahuje sa na výrobky, ktorých životnosť je kratšia ako 2 roky (napr. kŕmne zmesi ,granule pre psov a pod.) a ktoré podliehajú bežnému opotrebovaniu.
Záručná doba sa nevzťahuje na mechanické poškodenie, poškodenie bežným opotrebovaním alebo nevhodným používaním výrobku nezlučujúcim sa s návodom na použitie a s normami platnými v Slovenskej republike.


10. Reklamačný poriadok
V prípade reklamácie je potrebné zaslať čo v najkratšom čase tovar s reklamáciou  na adresu FAMCHOPO s.r.o., Klubina č.174, 023 04 Stará Bystrica . Po obdržaní reklamačného formulára najneskôr do troch pracovných dní mailom alebo telefonickým kontaktom si s Vami prejdeme postup a spôsob vybavenia reklamácie.
Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím a zaplatením zásielky od prepravcu na mieste skontrolovať či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenia) odporúčame zásielku neprebrať a dôvod uviesť do prepravných dokladov.
V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na adresu FAMCHOPO s.r.o., Klubina  č.174, 023  04 Stará Bystria. Balík musí byť riadne zabalený tak, aby sa zabránilo poškodeniu a má obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, kópiu faktúry, popis závad a kontaktné údaje kupujúceho (spiatočná adresa, tel. číslo, e-mail). Tovar zasielajte buď formou balíka alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá.
Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Prepravné a iné poplatky nevraciame.
Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci. V prípade, že dôjde k vade výrobku v záručnej dobe, má zákazník právo na odstránenie vzniknutej vady. V prípade, že vada tovaru je neodstrániteľná, nahradí dodávateľ zákazníkovi vadný výrobok novým, alebo po dohode výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu alebo vráteniu cenového rozdielu.


Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:
Prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením.
Znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby alebo nedostatočnou údržbou.
Používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa.
Vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody do elektrických častí.
Zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy).
Pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu.
Mechanickým poškodením - roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškriabaním vrstiev tovaru a pod.
Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.
V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom. Ak bude kupujúci žiadať odstránenie závady na vlastné náklady, servisný zásah bude uskutočnený až po jeho písomnom súhlase s podmienkami opravy. Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcim.
Predávajúci upozorní o vybavení reklamácie kupujúceho písomne prípadne prostredníctvom trvalého nosiča, e-mailom, a tovar odošle na vlastné náklady na adresu kupujúceho.
Vybavenú reklamáciu je zákazník povinný prevziať. V prípade, že reklamácia nebude prevzatá, reklamovaný výrobok sa bude považovať za vec, ktorá je predmetom zmluvy o uložení veci v zmysle ustanovení § 516 a nasl. Obchodného zákonníka. Predávajúci Vám v tomto prípade bude oprávnený účtovať za každý deň uloženia paušálnu náhradu za vynaložené náklady vo výške 1 EUR za každý deň uloženia. V prípade, že výška úložného dosiahne hodnotu tovaru, tento bude odpredaný a výnos sa použije na úhradu vzniknutých nákladov. 
Zmluvní prepravcovia preberajú riziko poškodenia tovaru počas dopravy.


11. Ochrana osobných údajov
Predávajúci sa zaväzuje, že údaje, ktoré mu kupujúci poskytne, slúžia výlučne pre potreby predávajúceho a prepravných spoločností súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Tieto údaje nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané. Prevádzkovateľ sa zaväzuje k tomu, že na prianie kupujúceho aj bez udania dôvodu, kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.


12. Záverečné a prechodné ustanovenia
Tieto podmienky nákupu platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.
Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia "Podmienok nákupu v internetovom obchode FAMCHOPO  v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.
Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito podmienkami nákupu a že s nimi súhlasí. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito "Podmienkami nákupu v internetovom obchode FAMCHOPO s.r.o. sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č.22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, a zákona 102/2014 Z.z., prípadne inými súvisiacimi zákonmi slovenského právneho poriadku.
Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
Dodávateľ si vyhradzuje právo meniť a inak upravovať tieto obchodné podmienky. 

V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na info@famchopo.sk ,famchopo@gmail.com .